ยินดีต้อนรับสู่ OrderDB Website

ประวัติความเป็นมา

OrderDB 3

OrderDB 3.60
(13/12/2551)
 • เพิ่มสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนสถานะใบรับ/เบิก หรือขายของผู้ใช้แต่ละราย
 • เพิ่มการแสดงวันหมดอายุในรายการสินค้าที่ขายทุกรายการ
 • ยกเลิกการใช้รายงานการขายชั่วคราวในหน้าต่างขาย โดยกลับไปใช้รายงานจริง เพื่อลดการซ้ำซ้อนและเพิ่มความเร็วในการทำงาน
 • เพิ่มวิธีดูรายงานรับ/เบิก ใบสั่งซื้อ โดยให้เลือกเรียงตาม หมวดสินค้า กลุ่มสินค้า และประเภทสินค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

OrderDB 3.50
(15/10/2551)
 • เพิ่มความสามารถในการให้ลูกค้าแต่ละรายสามารถใช้ราคาสินค้าของลูกค้ารายอื่นได้
 • แก้ไขบั๊กการปรับยอดแล้วทำให้รายการรับสินค้าที่เป็นสินค้าบริการหายไป
 • แก้ไขบั๊กและลดข้อผิดพลาดในการคีย์ข้อมูลที่เป็นตัวเลขในแบบฟอร์มต่างๆ
 • ปรับปรุงการเกิดรายการขายที่ไม่มีรายการสินค้าในหน้าขายส่ง
 • ปรับการทำงานของปุ่ม F12 ให้สามารถระบุและยกเลิกการสั่งซื้อได้
 • แก้บั๊กการพิมพ์รายงานการขายชั่วคราว
 • ปรับการคำนวณส่วนลดกรณีที่มีส่วนลดของลูกค้า และปัดเศษให้เป็นจำนวนเต็ม
 • แก้ไขบั๊กในส่วนแถมของใบรับสินค้ากรณีที่ไม่ได้ระบุส่วนแถมเป็นศูนย์
 • เพิ่มการส่งออก/นำเข้าข้อมูลรายการสินค้าเพื่อนำไปปรับปรุงรายการสินค้าในเครื่องอื่นหรือสาขาอื่น

รายละเอียดเพิ่มเติม

OrderDB 3.42
(6/8/2551)
 • เพิ่มข้อมูลกำไรขาดทุนและเปอร์เซ็นต์ในหน้าต่างการขาย เมื่อดูพร้อมต้นทุน
 • เพิ่มการพิมพ์ใบเสร็จฉบับย่อ สำหรับการขายโดยเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (ทดสอบกับ Epson TM-U220)
 • เพิ่มคำสั่งส่งออก/นำเข้ารายการสินค้าเพื่อนำไปปรับปรุงรายการสินค้าในเครื่องอื่นหรือสาขาอื่น
 • ปรับเพิ่มกลุ่มผู้ใช้ USER1 และ USER2 แทนชื่อผู้ใช้ USER เดิม เพื่อให้สามารถตั้งชื่อ USER เดิมเป็นชื่ออื่นได้ตามต้องการ
 • แก้ไขบั๊กการสำรองข้อมูลกรณีที่ฐานข้อมูลมีรหัสผ่านอยู่
 • เปิดการทำงานของปุ่มปิดหน้าต่างการขายปลีกให้สามารถปิดหน้าต่างการขายได้ตลอดเวลา

รายละเอียดเพิ่มเติม

OrderDB 3.41
(3/6/2551)
 • เพิ่มการระบุระยะเวลาก่อนหมดอายุในการเปลี่ยนสินค้าของแต่ละผู้ผลิต เพื่อให้โปรแกรมแจ้งเตือนก่อนสินค้าหมดอายุ
 • เพิ่มช่องจำนวนวันก่อนหมดอายุในรายงานวันหมดอายุ
 • เพิ่มช่องให้เลือกรายการที่ต้องการสั่งซื้อในรายงานอัตราการขาย สำหรับให้เลือกรายการเพื่อระบุให้เป็นรายการสินค้าที่ต้องสั่งซื้อ และเป็นรายการที่จะนำไปใช้สร้างใบสั่งซื้อ
 • แก้ไขบั๊กใบจัดสินค้าในหน้าต่างการขายส่ง และการสร้างและลบใบสั่งซื้อ
 • เพิ่มเงื่อนไขตำแหน่งที่วางในรายงานคงคลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

OrderDB 3.40
(17/3/2551)
 • เพิ่มการยกเลิกการขาย การรับ และการเบิกสินค้า ที่ทำรายการไปแล้ว
 • เพิ่มช่องการเลือกขนาดใบส่งของชั่วคราวในการสั่งพิมพ์
 • เพิ่มช่องรายการผู้จำหน่ายที่จะทำการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละสินค้า
 • เปลี่ยนระบบการตัดล็อตให้สินค้าที่ไม่มีวันหมดอายุตัดออกก่อน
 • เพิ่มการแจ้งยอดหนี้ในช่องหมายเหตุในใบส่งของ
 • ปรับระบบสำรองข้อมูลสำหรับ flash drive ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • แก้ไขบั๊กอื่นๆที่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

OrderDB 3.31
(21/12/2550)
 • เพิ่มระบบชำระเงินบางส่วน พร้อมทั้งสามารถยกยอดไปใช้ครั้งต่อไปได้
 • เพิ่มรายงานต้นทุน-กำไร โดยแจกแจงขายปลีกและขายส่ง
 • เพิ่มแบบรายงาน บจ.8, บจ.9 และ บจ.10
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำรายการต่างๆให้เร็วขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

OrderDB 3.30
(13/11/2550)
 • ปรับการทำงานบนระบบเครือข่ายให้สามารถทำงานขายได้เร็วขึ้น
 • เพิ่มชื่อพ้องของสินค้าอีก 2 ชื่อ โดยปรับชื่อสามัญเป็นชื่อพ้องที่ 1 เพื่อให้สามารถค้นหาชื่อสินค้าได้เร็วขึ้น
 • เพิ่มการแจ้งเตือนสินค้าที่หมดอายุแล้วแยกจากสินค้าที่ใกล้หมดอายุ
 • เพิ่มความสามารถในการใส่ข้อมูลที่ติดลบได้ในการรับสินค้า
 • เพิ่มรายงานลูกค้าและยอดขายเฉลี่ยในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละวัน
 • เพิ่มรายงานสถานะผู้จัดจำหน่าย
 • เพิ่มช่องบันทึกข้อมูลผู้แทนของผู้จัดจำหน่าย

รายละเอียดเพิ่มเติม

OrderDB 3.21
(13/9/2550)
 • เพิ่มรายการรับคืนสินค้า
 • เพิ่มการกด F12 เพื่อระบุสินค้าที่จะสั่งซื้อ ในรายงานอัตราเบิก-ขาย
 • คงคลังที่มียอดติดลบ จะแสดงเป็นตัวสีแดงในรายงานคงคลังทุกรายงาน
 • ปรับปรุงการแสดงผลในรายงานสินค้าที่ต้องสั่งซื้อให้แสดงผลเร็วขึ้น
 • เพิ่มเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งยอดขายและกำไร ในรายงานขายตามหมวด, กลุ่ม และพนักงานขาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

OrderDB 3.20
(12/8/2550)
 • จดจำราคาขายล่าสุดของลูกค้า กรณีที่ราคาแตกต่างจากราคาขายปกติ
 • เพิ่มรายงานขายตามพนักงาน
 • เพิ่มรายงานการชำระเงินในรายงานขายส่งสินค้า
 • ปรับช่องแสดงราคาทุนในหน้าขายให้กว้างขึ้น
 • แก้ไขการระบุเงื่อนไขวันที่แบบไม่ระบุเวลาในหน้ารายงานให้แสดงข้อมูลให้ถูกต้อง
 • แก้ไขข้อผิดพลาด Record Deleted กับ No Current Record ในหน้าต่างเพิ่มรายการขายจากประวัติการขาย
 • ปรับช่องแสดงราคาทุนในหน้าขายให้กว้างขึ้น
 • แก้ไขบั๊กให้สินค้าที่ไม่เคยขายเลยแสดงออกในรายงานสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว
 • รายงานยอดสั่งซื้อในหน้ารายงานอัตราเบิก-ขายจะรวมรายการสินค้าที่ต้องสั่งซื้อที่ผู้ใช้กำหนดเองไว้ด้วย
 • แก้ไขบั๊กการสร้างใบสั่งซื้อในหน้ารายงานอัตราเบิก-ขายให้ตรงกับรายงานยอดสั่งซื้อ
 • แก้ไขการพิมพ์รายงานยอดสรุปรายวันในส่วนของยอดเฉลี่ยแต่ละวันที่ไม่ตรงกับหน้าจอ

รายละเอียดเพิ่มเติม

OrderDB 3.14
(18/6/2550)
 • เพิ่มการแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดอายุ

ส่วนแก้ไขเพิ่มเติมของ OrderDB 3.13

 • ขยายหน้าจอการรับเงินและคำนวนเงินทอน ในหน้าต่างขายปลีก
 • เพิ่มความสามารถในการเรียกดูราคาทุนแบบเฉลี่ยเฉพาะสินค้าล็อตที่เหลือในคลัง ในหน้าต่างการขาย
 • เพิ่มการเรียกดูประวัติสินค้าเตรียมพิเศษในหน้าประวัติการขาย
 • เพิ่มแผนภูมิยอดขายรายวันในรายงานสรุปยอดรายวัน จากเดิมที่มีแต่ยอดเฉลี่ย
 • แก้ไขให้การคีย์ติดลบในหน้าขายเป็นการรับคืนสินค้า โดยเพิ่มเป็น Lot สินค้าใหม่ จากเดิมที่เพิ่มไปที่ Lot แรก
 • หมายเหตุสินค้าแต่ละตัวจะถูกแสดงในช่องหมายเหตุด้วยเวลาทำการขาย
 • สินค้าที่ต้องสั่งซื้อจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านการรับสินค้าแล้ว
 • รายงานในกลุ่มคงคลังสามารถสั่งให้เรียงตามที่วางสินค้าได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

OrderDB 3.13
(17/4/2550)
 • เพิ่มรายงานบิลขายสินค้า
 • เพิ่มรายงานยอดขายสินค้ารายวันแบบรอบสัปดาห์ พร้อมแผนภูมิ
 • แก้ไขบั๊กในการปรับยอดสินค้าจนเหลือศูนย์

รายละเอียดเพิ่มเติม

OrderDB 3.12
(3/3/2550)
 • เพิ่มรายงานสินค้าชุดเตรียมพิเศษ
 • ปรับเพิ่มคีย์ลัดในการทำงานหน้าขายปลีก

รายละเอียดเพิ่มเติม

OrderDB 3.11
(19/2/2550)
 • เพิ่มระบบรายงานสินค้าที่ต้องสั่งซื้อ
 • เพิ่มรายงานหมายเหต
 • แก้ไขบั๊กเล็กน้อย

รายละเอียดเพิ่มเติม

OrderDB 3.10
(30/1/2550)
 • เพิ่มระบบการสั่งซื้อ เพื่อให้สามารถแยกการสั่งซื้อออกจากการรับสินค้า และสามารถสร้างใบสั่งซื้อจากอัตราการเบิก/ขายได้
 • เพิ่มหมวดสินค้า เพื่อให้สามารถแยกประเภทสินค้าได้ละเอียดยิ่งขึ้น
 • เพิ่มขนาดบรรจุ
 • ปรับวิธีการ Clear ยอดติดลบใหม่ ให้เหมาะกับสถานะการณ์จริงมากขึ้น
 • เพิ่มรายงาน 8 รายงาน
 • ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติอื่นๆเล็กน้อย
 • แต่งหน้าทาปากใหม่ให้ดูนุ่มนวลขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

OrderDB 3.03
(7/1/2550)
 • ปรับให้โปรแกรมสามารถทำงานกับคลังสินค้าทั้งสามคลังด้วยโปรแกรมเดียว

รายละเอียดเพิ่มเติม

OrderDB 3.02
(5/1/2550)
 • เพิ่มรายงานในส่วนของประวัติการใช้บริการ จากหมายเหตุในรายการขาย เพื่อให้ผู้ขายสามารถใช้ส่วนของหมายเหตุ ในการบันทึกเรื่องราว หรือความคืบหน้าในการขายสินค้า รวมถึงประวัติการเจ็บป่วยของลูกค้า กรณีของร้านยา

รายละเอียดเพิ่มเติม

OrderDB 3.01
เพิ่มระบบการอ้างอิงแฟ้มข้อมูลที่อยู่ในตำแหน่งอื่น พร้อมด้วยระบบรักษาความปลอดภัยแฟ้มฐานข้อมูล
OrderDB 3.0
เพิ่มคลังสินค้าเป็น 3 คลัง คือหน้าร้าน คลังสินค้า1 และคลังสินค้า2 โดยสามารถทำงานได้อย่างอิสระ แต่ก็สามารถเบิกสินค้าให้กันและกันได้
OrderDB 2
ปรับการทำงานจากการจัดเก็บสินค้าที่เป็นแบบรวมที่คิดต้นทุนแบบเฉลี่ย เป็นการจัดเก็บแบบ Lot สินค้าแล้วรับจ่ายแบบ First Exp In - First Exp Out และแก้ไขบั๊กต่างๆ
PharmDB 1
โปรแกรมการรับจ่ายและขายสินค้า ที่พัฒนาสำหรับร้านขายยาโดยเฉพาะ

กว่าจะมาเป็น OrderDB 3.0

OrderDB เริ่มจากการเขียนโปรแกรมเล็กๆ ที่ผู้พัฒนาได้รับการปรึกษาจากเพื่อนเภสัชกร ที่ต้องการโปรแกรมสำหรับการดูแลร้านค้า ซึ่งเป็นร้านขายยาร้านหนึ่ง เนื่องจากมีรายการยาจำนวนมากที่จะต้องดูแล และเจ้าของร้านเริ่มรู้สึกว่า อยากจะได้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทำงาน เริ่มแรกคิดจะเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีจำหน่ายในท้องตลาด แต่ด้วยเหตุที่มีข้อสังเกตจากเพื่อนๆร่วมวิชาชีพ ที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆ เหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานที่ยุ่งยาก เกินความจำเป็น ไม่ตอบสนองต่อการใช้ในร้านยา และมีราคาแพง ในที่สุดข้าพเจ้าก็รับอาสาที่จะพัฒนาโปรแกรมนี้ ภายใต้ความต้ิิิองการของเพื่อนคนนี้ เริ่มแรกจากการใช้ Access ในการพัฒนาโดยมุ่งหวังเรื่องของการทำ Stock สินค้า โดยในตอนแรกให้ชื่อโปรแกรมว่า PharmDB มีความสามารถในการรับสินค้า ซึ่งโปรแกรมจะนำสินค้ามาปรับปรุงยอดในคลัง และก็ทำการขายสินค้าโดยตัดสินค้าออกจากคลัง และทำการขายเป็นหน่วยย่อยๆ ได้ การเก็บสินค้านั้นจะเป็นยอดรวมของสินค้า ไม่มี Lot สินค้า การคำนวณต้นทุนก็จะใช้ราคาเฉลี่ยของสินค้านั้น ๆ ผลการทำงานของโปรแกรม เป็นที่พอใจในระดับหนึ่ง หลังจากนั้น ได้มีการเพื่มเติมคุณสมบัติใหม่ๆ เข้าไป เช่น การทำงานกับบาร์โค้ด การขายใน pack ที่แตกต่างกัน รายงานรูปแบบต่างๆ เพิ่มขึ้น ในขั้นนีัได้มีการกระจายไปสู่ผู้ใช้เำภสัชรายอื่นๆ เพิ่มขึ้น กว่า 4 ปีที่จะมาถึงจุดนี้จบลงที่ PharmDB 1.9 จนกระทั่งมีพี่เภสัชอยากได้โปรแกรมที่สามารถดูแลเรื่องวันหมดอายุ ทำให้ข้าพเจ้าต้องทำงานหนักอีกครั้งหนึ่ง

OrderDB 2 จุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่

สิ่งเดียวที่จะจัดการเรื่องของวันหมดอาุยุ นั้นคือการเก็บสินค้าแบบ Lot กว่า 6 เดือนชุดโปรแกรมการทำงานกับ Lot สินค้าก็ถูกบรรจุใน PharmDB 2.0 และเนื่องจากโปรแกรมสามารถนำไปใช้กับสินค้าอื่นๆ ที่ไม่ใช่ยาไ้ด้เป็นอย่างดี ทำให้ PharmDB เปลี่ยนชื่อเป็น OrderDB 2.0 ตั้งแต่นั้นมา OrderDB ถูกแก้ไขปรับแต่งข้อผิดพลาดเรื่อยมา ทดสอบกับการใช้งานในร้านจริงๆ ต่อเนื่องมาอีกหลายเดือน จนกระทั่ง OrderDB ได้เพิ่มความสามารถในการจัดการกับคลังสินค้าได้ถึง 3 คลังสินค้า คือ หน้าร้าน, คลังสินค้า1 และคลังสินค้า2 (จริงๆ แล้วสามารถเพิ่มได้จากนี้อีก แต่ผู้ใช้เห็นว่าไม่มีความจำเป็น) ทำให้ผู้ใช้สามารถดูแลคงคลังหน้าร้าน และคลังหลังร้านได้ โดยเฉพาะร้านที่ทำการขายส่ง ที่แยกคลังหลังร้านออกจากคลังหน้าร้าน รวมถึงเพิ่มส่วนของตำแหน่งที่วางสินค้าแต่ละ Lot พร้อมกับได้เพิ่มส่วนของสิทธิผู้ใช้ให้หลากหลายมากขึ้น เพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่เพิ่มขึ้น และเป็นที่มาของ OrderDB 3.0 ตัวปัจจุบัน ซึ่งผู้พัฒนาเห็นว่าควรจะนำออกสู่ตลาดผู้ใช้ทั่วไปได้

ขอขอบคุณ
ภก. ณรงค์ชัย ต่ออุดมศักดิ์ (ร้านหมอยาสวนสน) ผู้ริเริ่มโครงการ และทนทดสอบระบบกว่า 5 ปี จนได้ OrderDB ออกมา
ภก. สมพงษ์ สัตยุตม์ (ร้านพงษ์เภสัช) ผู้ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ จนเกิด OrderDB 2
และเพื่อนๆ น้องๆ เภสัชกรและลูกค้าท่านอื่นๆ ที่เป็นกำลังใจและเป็นลูกค้าที่ใช้โปรแกรมทุกท่าน

ภก. อภิชาติ พิชญ์เสถียร ผู้พัฒนาโปรแกรม

OrderDB โปรแกรมบริหารจัดการร้านค้า
-->"JUST SIMPLE BUT..."-->"ดูธรรมดา แต่..."

Contact Us | 2007 Apichart Pichsathien

Free Web Hosting